1. Същност на взаимното доверение при трансгранично сътрудничество

 

Принципите на ЕС са:

 • Пространство на свобода, сигурност и правосъдитие (чл. 67 ДФЕС);
 • Съдебно сътрудничество по наказателни, граждански и търговски дела;
 •  Всеки орган един от органите на съдебните системи прилага еднакви стандарти за защита на правата на човека;
 • Взаимното признаване зависи от:
       • добро познание на различнити национални правни системи;
       • добро познаване на механизмите на ЕС за защита на правата на заподозрени и обвиняеми, жертви и трети лица;
       • общи минимални стандарти, постоянно тълкувани от Съда на ЕС;

Но:

 • в практиката има недоразумения, забавяния, както и различия в прилагането на правото на ЕС, особено в области на основните права, като например условията на задържане, продължителността на предварителното задържане, правата на жертвите и децата;
 • същевременно се очаква всеки един от органите да прилага и съблюдава един закон, да спазва същите принципи на ЕС и да робити за една и съща цел;
 • Насърчват се изграждането и поддържането на връзки между колеги с равен ранг от държавите-членки на ЕС;

 

 

Предложението за компютъризирана система за комуникация при трансгранични наказателни, граждански и търговски производства, наречена  e-CODEX, може да осигури:

 • дигитализацията на правосъдието;
 • засилване на сътрудничеството между държавите-членки;
 • ефикасност и ефективност в правораздаването;

Но, дали тези нововъведения ще заселят доверието между магистратите в държавите-членки на ЕС, зависи от нас.

 

2. Нашето предложение за нов етичен стандарт

Съдебните дейности и отговорностти по трансгранични дела следва да се извършват в съответствие със защитата и укрепването на взаимното доверие между компетентните органи на държавите-членки на ЕС. Това е принципът на взаимно доверение.

 

3. Литуратура

 1. Европейската мрежа на Съветите на съдебната власт, Съдебна етика, Доклад 2009-2010, Съдебно-етични принципи, ценности и качества, Файл на английски;
 2. Заключения на Съвета относно „Насърчаване на взаимното признаване чрез засилване на взаимното доверие, Официален вестник C 449, 13.12.2018, с. 6. Отиди към страницата;
 3. Пътят напред в областта на взаимното признаване по наказателноправни въпроси, Резултат от 3697-ото заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, 6 и 7 Юни 2019, Файл на английски;
 4. Заключение на Съвета на ЕС 6926/21, Повишаване на обучението на професионалисти в областта на правосъдието, 8 Март 2021, Файл на англейски;
 5. Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, Отиди към страницата;
 6. Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, Отиди към страницата;
 7. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси, Отиди към страницата;
 8. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726, Отиди към страницата;
 9. Инструменти на Европейския съюз в областта на наказателното право и свързани текстове, Съвет на ЕС, декември 2009 г., Файл на английски;
 10. Gert Vermeulen, Wendy De Bondt, Charlotte Ryckman, Преосмисляне на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС, Преминаване отвъд участниците, връщане на логиката, основано на реалността, Европейска комисия, Департамент по „Правосъдие“, 2012, ISBN 978-90-466-0487-8, Файл на английски;

Вашият коментар