Държава Испания
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии SPA, ENG

Етичен кодекс за прокурори, SPA

Вашият коментар