1. Информационни технологии в правото

Използване на ИТ:

 • търсене, анализиране, съхранение и обработка на съдебна практикта;
 • попълване на формуляри/удостоверения в областта на съдебното сътрудничество;
 • интерпретиране на доказателства чрез съдебни експертизи;
 • машинен превод и трансформация на текст/реч;
 • онлайн съдебни процедури по време на COVID-19;
 • имат добавена стойност към ефективността, справянето със сроковете и стреса, създаването на съдебните карти и намаляването на броя на магистратите в ЕС;

 

 

 

 • предубеждения относно раса, пол, възраст, социален статус и т.н., включени в програмния код;
 • не може да се анализира Ефекта на черната кутия;
 • “Дийпфейк”;
 • профилиране на магистрати от страни и участници в съдебните производства;
 • влияние върху вътрешното убеждение на магистратите от преобладаващата съдебна практика;

 

 

 

 

 

 • липса на правни експерти, които да участват в написването на програмния код и софтуера;
 • прилаганите данни и алгоритъм на софтуерните продукти не са известни;
 • програмният език не е минал проверка по сертифициране и валидиране;

 

 

 • надграждане на познатите етични правила;
 • Принцип за човешка проверка на важни решения, взети от програма за автоматизирано взимане на решения (Автоматично вземане на решения – АВР)-  решение на СЕС от 07.11.2018 по съединени дела C-293/17 and C-294/17;
 • прилагане на Правото на ЕС в сложна компютърна среда, където правото е обект, предмет и източник на нови човешки права;
 • ИТ светът трябва да бъде регулиран от съвременни правни инструменти и принципи;

 

 

 

 

2. Нашето предложение за нов етичен стандарт

Иновациите трябва да се прилагат под строг контрол от магистратите, за да се осигури прозрачен, ефективен и ориентиран към човека подход, който да бъде в съответствие с основните права и процесуални гаранции за предоставяне на правосъдие с високо качество.

 

3. Литература

 1. Aletras N, Tsarapatsanis D, Preoţiuc-Pietro D, Lampos V. 2016. Прогнозиране на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека: Перспектива за обработка на естествен език, PeerJ Computer Наука 2:e93, https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93, Виж сайта;
 2. Определение за Дийпфейк, Уикипедия, Виж сайта;
 3. Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа, Европейска етична харта за използването на изкуствен интелект в съдебните системи и тяхната среда 3-4. Декември 2018, Свали файла;
 4. Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, 1959, Свали файла;
 5. Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (CoE, 1959), Виж сайта;
 6. Конвенция 2000 (ЕС), Свали файла;
 7. Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси, Виж сайта;
 8. Проект на документ относно политиката за интелектуална собственост и изкуствения интелект, WIPO, Декември 2019, Свали файла;
 9. Развитието на човешките права, Съвет на Европа, Виж сайта;
 10. Окончателен доклад за автоматизирано вземане на решения въз основа на лични данни, които са били прехвърлени от ЕС към компании, сертифицирани по ЕС-САЩ. Privacy Shield, Европейската комисия, 2018, Свали файла;
 11. Ръководни принципи за автоматизирано вземане на решения в ЕС, ELI Innovation Paper ELI, Списание на Института по европейско право, Свали файла;
 12. Автоматизирани системи за вземане на решения в публичния сектор. Инструмент за оценка на въздействието за публичните органи, AlgorithmWatch, Юни 2021, Свали файла;
 13. Решение на СЕС от 07.11.2018 по присъединени дела C-293/17 and C-294/17 относно принципа за човешка проверка на важни решения, взети от програма за автоматизирано взимане на решения (АВР).
 14. Разговор на WIPO относно интелектуалната собственост (ИС) и изкуствения интелект (ИИ). Проект на документ относно политиката за интелектуална собственост и ИИ, Свали файла
 15. Законът за правата на ИИ. Направа на автоматизирана система за работа с американския народ, Октомври 2022, Свали файла;
 16. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпни и справедливи пазари в цифровия сектор (Законодателен акт за цифровите пазари);
 17. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО ;
 18. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на на хармонизирани правила относно Изкуствения интелект (ИИ) (Законодателен акт за изкуствения интелект) и за изменение на някои законодателни актове на Съюза;

 

Вашият коментар