Международно ниво

 1. Основни принципи на ООН относно независимостта на съдебната власт, 1985
 2. Препоръка № 19/2000 на Комитета на министрите на СЕ върху Ролята на прокурорите в наказателноправната система, 2000
 3. Становище № 1 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) относно стандартите относно независимостта на съдебната система и несменяемостта на съдиите, 2001, BG, ENG;
 4. Становище № 3 (2002) от Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) относно принципите и правилата, регулиращи професионалното поведение на съдиите, по-специално етиката, несъвместимото поведение и безпристрастността, 2002, BG, ENG;
 5. Бангалорските принципи, 2002, BG, ENG
 6. Конвенция на ООН срещу корупцията, 2003
 7. Правила за етично поведение на съдиите, тяхното прилагане и спазване, Международна асоциация на съдиите, 2004 
 8. Европейски насоки за етика и поведение на прокурорите, „Насоките от Будапеща“, 2005
 9. Коментар на принципите от Бангалор, 2007, BG, ENG
 10. Декларацията от Бордо – Становище № 12 (2009) и № 4 (2009) на Консултативния съвет на европейските прокурори (CCPE) относно отношенията между съдии и прокурори, 2009 BG, ENG
 11. Декларация на Групата за съдебен интегритет 2010 (“Декларацията от Лусака”), Мерки зе ефективно прилагане 2010
 12. Препоръка (2010) 12, Съдии: независимост, ефективност и отговорности, 2010
 13. Магна харта нъ съдиите, 2010
 14. Препоръка (2012)11 на Комитета на министритите на СЕ за ролята на прокурорите извън съдебната система, 2012
 15. Становище № 8 (2013) на Консултативния съвет на европейските прокурори (CCPE) върху отношенията между прокурори медии, 2013 BG, ENG
 16. Римска харта – Становище № 9 (2014) на Консултативния съвет на европейските прокурори (CCPE) относно европейските норми и принципи по отношение на прокурорите, 2014 BG, ENG
 17. Декларацията от Доха, 2015
 18. Глобален кодекс на съдийската етика Болоня Милано, 2015
 19. Становище № 11 (2016) на Консултативния съвет на европейските прокурори (CCPE) за качеството и ефективността на работата на прокурорите, 2016 BG, ENG
 20. Универсалта харта на съдиите, Междунардна асоциация на съдиите, 2017
 21. Становище № 12 (2018) на Консултативния съвет на европейските прокурори (CCPE) относно независимостта, отчетността и етиката на прокурорите, 2018 BG ENG
 22. Насоки за прокурорите по дела за престъпления срещу журналисти, 2020
 23. Резолюция по съдебна етика, ЕСПЧ, 2021

 

Наднационално ниво – източници от правото на Европейския съюз

 1. Харта на съдиите в Европа, Европейска асоциоция на съдиите, 1997
 2. Резолюцията от Букурещ относно прозрачността и достъпа до правосъдие, 2009 и Коментар
 3. Лондонската декларация на Европейската мрежа от съдебни съвети (ENCJ) през 2010 г и Коментар 
 4. Декларацията от София по съдебна независимост и отчетност, 2013 и Коментар

 

Национални източници

 1. Атлас на етичните кодекси
 2. Насоки за работа на комисиите по етика, Национален институт на правосъдието, България, 2015 BG, ENG
 3. Алманах за професионална етика в съдебното образование и практика, Национален институт на правосъдието, България, Юни 2022 BG, ENG

 

Съдебна практикта

 1. Анализ на дисциплинарната практикта на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Върховния административен съд (ВАС) по дела, образувани за нарушения на Етичния кодекс на българските магистрати, за периода 27 май 2009 г. – 30 декември, 2019 (на български)

 

Practical resources and e-tools

 1. Глобална мрежа за съдебен интегритет
 2. Платформа по съдебна етика
 3. Съдийска етика и професионално поведение. Самообучителен курс, Служба по наркотици и престъпност на ООН, 2018 г, BG, ENG, Онлайн на български, Онлайн на английски език
 4. Съдебно поведение и Етика. Курс за обучители, Служба по наркотици и престъпност на ООН, 2018, BG, ENG
 5. Необвързващи насоки относно използването на социални медии от съдии, Служба по наркотици и престъпност на ООН 
 6. Практически насоки за използване на социалните медии от съдии в контекста на Централна и Източна Европа, Институт CEELI Прага, BG, ENG
 7. Комуникацията с колеги, BG, ENG
 8. Подкаст: “Европейската прокуратура: разследвания и наказателни преследвания за борба с престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.”, ЕМСО Video

Вашият коментар